Acollida > Informació a prop dels elegits-des > Per adherir al SIOCCAT

Per adherir al SIOCCAT

Model de deliberació : Adhesió del municipi al Sindicat intermunicipal per a la promoció de les llengües occitana i catalana

Tenint en compte els articles  L5212-1 i següents del Code Général des Collectivités Territoriales,

Tenint en compte el decret prefectoral nº2012164-0014 del 12 de juny del 2012 establint la creació del Sindicat intermunicipal per a la promoció de les llengües occitana i catalane,

Tenint en compte la carta del President de l'Association des Maires et Adjoints-es des Pyrénées-Orientales en data del 26 de juny del 2012,

Considerant l’interès fonamental pel municipi la promoció de les cultures i de les llengües occitana i catalana,

Una vegada escoltat el Batlle / la Batllessa,

El Consell municipal, després deliberant i a la unanimitat (o per ... vots a favor ; ... vots en contra ; ... abstencions) :   

1) Se pronuncia a favor de l’adhesió del municipi al Sindicat intermunicipal per a la promoció de les llengües occitana i catalana ;  

 2) Ha designat, per votació secreta, per representar el municipi al Comitè Sindical, com delegat-da titular, el Sr o la Sra. X, com delegat-da suplent-a, el Sr o la Sra Y.